En castellano
  Medi natural
 
FAUNA
 
 
 
 
 
 
FLORA I HÀBITATS
 
 
DOCUMENTS DE GESTIÓ
 
 
  Il·lustració naturalista

   
   

ACTUACIONS DE MILLORA A LA RIERA DE PALAGRET I PROGRAMA DE CUSTÒDIA A LES GAVARRES

L' entorn de la riera de Palagret (Clerà, Girona), una rambla mediterrània amb curs intermitent, ha estat percebut en les darreres dècades com a un espai poc interessant susceptible de ser alterat per l'acció de l'home. Per una banda bona part del ambients de la riera van ser transformats en l'abocador de deixalles municipal, actiu fins als anys 80. Per altra algunes intervencions a la llera, amb la construcció d'escolleres, i el dragatge, van anar empitjorant els ambients naturals que ressegueixen la riera. Amb aquestes actuacions es van afectar certes espècies autòctones d'interès com ara l'aloc i la sarga, que en una bona part de la zona van esser eliminats durant les intervencions. Les diferent pertorbacions van afavorir la colonització de l'espai per part d'espècies al·lòctones, algunes d'elles molt invasives.

A cavall entre les comarques del Baix Empordà i del Gironès, el massís de les Gavarres ocupa una extensió d'uns 350 Km2. El bosc predominant és el mediterrani i la formació més genuïna és l'alzinar. El 98,2 % de la superfície de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres és privat, de forma que els models de custòida del territori hi són molt convenients per gestionar l'espai. Galanthus desenvolupa un programa de custòdiaj en col·laboració amb el consorci de les Gavarres i amb l'ajut de la Generalitat de Catalunya.

 

Objectius d'aquests projectes:

Riera de Palagret durant una avinguda de tardor
     

L'alocar, un hàbitat amenaçat a Catalunya

Els bosquets de ribera que ressegueixen la riera, estan representats per retalls amb freixes, sargues, alocs i tamarius. L'aloc és una espècie interessant, malgrat tractar-se d'un petit arbre o arbust hi ha constància que pot arribar a viure més d'un centenar d'anys. Entorn de la mediterrània on es troba distribuït se n'han fet diversos aprofitaments, com ara per a fer cistells, com a condiment, planta medicinal. En els ambients naturals tot i que produeixen gran quantitat de llavor, difícilment es troben nous individus nascuts de llavor. En el conjunt de Catalunya l'alocar és un ambient especialment rar, que es troba únicament entorn de les serralades litorals, al sector nord del Principat. En general aquests ambients han estat molt malmenats, un clar exemple el trobem al Maresme on havia estat abundant, i d'on ha desaparegut per la pressió urbanística. Tal com es recull en el Manual dels hàbitats de Catalunya recentment editat, hi trobem el següent paràgraf referit a l'estat de conservació: “Com bona part de les comunitats de ribera, ha sofert alteracions i sovint apareix en estat fragmentari i molt empobrit, particularment al sud del Llobregat. Caldria prendre mesures per conservar els exemples que encara en queden i per afavorir-ne la reinstauració en els llocs on abans era freqüent.”

 
Al·loc (Vitex agnus-castus) florit al mes de juliol
     
 

Els pradells d'isòets

En algunes basses i prats temporals s'hi fan prats d'isòets, una falguera de gran singularitat i escassa, doncs només en aquests tolls pot prosperar. Un dels principals problemes de conservació d'aquesta planta són les transformacions de l'hàbitat i els canvis en la morfologia dels terrenys que impideixen la retenció de l'aigua. Isoetes velata i Isoetes durieui estan catalogats com vulnerables al Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya.

   

 

Peu femení d'ailant en plena floració

Injectant herbicida a un peu d'ailant

 

Les espècies forànies invasores

Entre les desenes de plantes forànies localitzades a les Gavarres, hauríem de destacar 15, ja que presenten un major risc d'expansió, com ara l'ailant o fals sumac, que arriba a substituir els tant interessants bosquets de ribera. Hi trobem altres espècies procedents d'abocaments de jardineria, com pyracantha, la troana, la yucca, lilà del Japó i flor de plata. El projecte pretén eliminar bona part d'aquests contingents per potenciar i millorar el bosc autòcton.

  • Eliminació d'ailants (Ailanthus altissima) i escàcies (Robinia pseudoacacia): es tracta de dues de les espècies arribades, amb major capacitat de transformar els ambients naturals de Catalunya. La voluntat és de trobar una manera eficaç per poder les eliminar en punts molt concrets de gran valor natural. S'han realitzat diverses aplicacions experimentals amb combinacions d' herbicides, per obtenir el tractament més interessant.
  • Eliminació d'altres espècies: El projecte pretén eliminar diferents espècies com el lilà del japò, yucca, pyracantes i flor de plata. L'Eliminació en aquests casos es fa a partir de l'arrancada de les plantes existents.

La finalitat és alleugerar la presència d'exòtiques, essent conscients que no s'eliminaran totalment, però com a mínim es frenerà l'expansió .

     
Viver i plantada d'espècies autòctones

Amb la intenció de recuperar i potenciar el bosc de ribera autòcton s'ha fet un viver d'un miler de peus a partir de llavors d'aloc procedents de la riera de Palagret. S'han fet créixer durant 8 mesos, de març a novembre, arribant a florir i assolint alçades de 1,50 m. També s'han avivat, 25 estaques de tamariu ( Tamarix africana ) i 150 de sargues ( Salix elaeagnos ).

A banda del viver produït, s'han comprat 170 freixes de diverses mides i 150 joncs bovals. Els plançons es distribuiran ocupant els indrets alliberats mitjançant les esbrossades i retirada d'espècies exòtiques.
Plançó d'aloc de tres mesos d'edat Replantant els plançons al mes de juny Plançons d'un mes i mig d'edat al planter del projecte
 

Participació ciutadana

Una acció important que contemplen aquests projectes és la participació ciutadana i de voluntaris i voluntaris que vulguin contribuir a la millora dels hàbitats que volem recuperar. En tal sentit organitzem jorandes per fer plantades d'arbres i per altres actvitats relacionades.

 
Jornada divulgativa del projecte als entorns de la riera de Palagret

 

Projecte amb el suport i finançament de:

Tornar a dalt

[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Agenda   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona) - Tlf.: 972 49 25 63