En castellano
  Medi natural
 
FAUNA
 
 
 
 
 
 
FLORA I HÀBITATS
 
 
DOCUMENTS DE GESTIÓ
 
   
 
   
  Il·lustració naturalista
 
   
   

Hàbitats i espècies d'interès a l'EIN de les Gavarres

Durant el 2006, per encàrrec del Consorci de les Gavarres es va el·laborar un document amb la intenció de recollir els principals valors del patrimoni natural de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres. La necessitat de recollir i avaluar els valors naturals de l'EIN de les Gavarres en un únic document, es posà de manifest en les Jornades de les Gavarres: Patrimoni Natural, celebrades a Celrà, a la tardor de 2005. L'existència de nombrosos estudis específics centrats en grups o tàxons d'interès i la manca d'un document de base que reculli els principals valors realçats a partir dels darrers estudis, feien imprescindible la recopilació i valoració conjunta dels principals elements d'interès.
 
Dryopteris carthusiana és una espècie eurosiberiana rara al principat, creix en una única localitat dins el massís, dins un ambient peculiar amb baixa insolació i molta humitat. L'espinós (Gasterosteus aculeatus) es troba en regressió a Catalunya, País Vasc i Balears. Les poblacions de les Gavarres, concentrades en cursos intermitents, constitueixen gran part de la població que es conserva a Catalunya. Els pradells d'Isoetes duriei, de sots sorrencs temporalment inundats, són un hàbitat rar en el conjunt del massís, on és present únicament en el sector marítim damunt de sòls silicis i oligotròfics.
 

Aquest treball contribueix a identificar, definir i caracteritzar els hàbitats i les espècies de flora i fauna de major interès del massís de les Gavarres. Vol ser una eina per a valorar millor el patrimoni natural de l'espai i donar pautes per a la conservació i gestió dels elements aquí seleccionats.

Els objectius concrets del document són els següents:

  1. Llistar els hàbitats i espècies d'interès a l'espai d'interès de les Gavarres.
  2. Seleccionar de forma objectiva els elements més rellevants entre els hàbitats i espècies d'interès dels que es té constància de la seva presència a l'EIN.
  3. Detectar principals buits d'informació, i tàxons que podrien ser considerats, però que es disposa de poca informació o no es disposa de cites en l'espai, tot i considerar-ne probable la seva presència.
  4. Descriure les principals amenaces i donar indicacions per a la gestió i conservació dels diferents elements d'interès seleccionats.
  5. Crear un document consultable per a la difusió dels principals valors d'interès de l'espai.
 
 
Resum  

Del llistat d'hàbitats identificats al massís, i de les espècies d'interès citades, se n'han seleccionat aquells que de manera justificada prese ntaven un major interès:

Pel que fa als hàbitats, s'han identificat un total de 103 unitats a partir de la Llista dels Hàbitats de Catalunya (Vigo, J. Carreras, J. & Ferrè, A. DMAH 2005). D'aquests s'han seleccionat un total de 7 hàbitats considerats d'interès comunitari prioritari. Únicament 2 d'aquests constaven a la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya del DMA del 1997:

 
 
Els 5 hàbitats restants són:  
 

Els 7 hàbitats esmentats, s'han treballat amb detall, juntament amb 22 hàbitats que tot i no ser d'interès prioritari general, són de gran interès en l'àmbit del Massís de les Gavarres.

La selecció dels tàxons de Flora vascular d'interès, partia del llibre "Flora singular de les Gavarres" (Juanola, M. 2003). El llistat preliminar d'espècies d'interès a banda de considerar els tàxons tractats al llibre, recollia altres espècies d'interès citades a l'espai i seleccionades a partir de les apreciacions de diversos experts. Dels 56 tàxons inicials s'han seleccionat un total de 27, que s'han treballat amb detall, i s'han exclòs 3 dels tàxons inicialment considerats al llibre anteriorment esmentat.

 
Els tàxons de major interès de conservació i major vulnerabilitat seleccionats, són:
 
 

A banda de la flora vascular s'han considerat d'interès 5 fongs de gran raresa presents a l'espai.

Pel que fa a les espècies de fauna, gran part de l'esforç ha revertit en la selecció dels tàxons suposadament de major interès. El llistat preliminar s'ha confeccionat amb la recollida d'espècies presents a l'espai de les Gavarres, considerades amenaçades en els corresponents llibres vermells estatals o autonòmics, amb una categoria d'amenaça igual o superior a pròxims a l'amenaça (NT) segons criteris UICN, protegides per la directiva hàbitats i finalment aquelles proposades per experts. S'hi han considerat 7 espècies amenaçades i de presència probable a l'EIN, de les que no s'han pogut recollir cites. Un total de 7 tàxons presents a l'espai i que essent considerades en els respectius llibres vermells com a insuficientment conegudes (DD) segons categories UICN. S'afegeixen al llistat un total de 3 lepidòpters, amb categories de conservació SPEC 2 o SPEC 3, del "Species of the European Concern". El llistat el tanquen 4 espècies de coleòpters descrites a les Gavarres, amb estatus desconegut i que no figuren en cap llibre vermell o directiva, i dues darreres espècies citades com a singulars a la descripció de l'EIN per part del Pla d'Espais d'Interès Natural. Aquest llistat preliminar ha recollit un total de 90 espècies.

Malgrat haver tractat indistintament tots els grups faunístics, la selecció final fa evident el gran buit de coneixement referit als grups d'invertebrats, essent un grup taxonòmicament molt divers, infravalorat en el present recull. Pel que fa als vertebrats, tot i un suposat major coneixement s'ha fet palès en aquest treball un coneixement insuficient de cites documentades, i dades referides a la biologia i estatuts en l'EIN.

Del llistat preliminar s'ha seleccionat un total de 29 espècies que s'han treballat amb detall entre les quals només hi ha 3 invertebrats. La selecció s'ha fet aplicant diferents criteris, entre els quals s'han ponderat com a més importants els criteris de major vulnerabilitat. Les espècies de major vulnerabilitat són:

 
 

Les fitxes conferides per a cada una de les espècies i hàbitats d'interès treballats, recullen i caracteritzen aspectes sobre la biologia, l'ecologia, l'estatus de conservació, l'interès, vulnerabilitat i propostes de gestió per a la conservació en l'àmbit de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres.

 
Distribució de les avellanoses ben conservades al massís. La conservació d'aquest hàbitat és vital, si considerem que es tracta d'un hàbitat on es refugien nombroses plantes pròpies d'ambients nemorals medioeuropeus, en ple domini dels alzinars. Entre les de major interès hi trobem Carex grioletii, falguera femella, i altres espècies poc abundants a les Gavarres com buixol, el lloreret o el morquerol perenne. Observacions de ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hiposideros) al massís. Totes les observacions corresponen a individus isolats o a petites agrupacions d'individus no reproductors.

Tret d'algunes espècies i hàbitats centreuropeus que troben refugi en els ambients més frescals i humits, una gran majoria dels tàxons i ambients d'interès seleccionats, són representatius dels ecosistemes mediterranis. El domini dels ecosistemes mediterranis del massís, dóna cabuda a poblaments d'algunes espècies de flora i fauna que malgrat ser pròpies d'aquests ambients, i teòricament trobar-hi els ambients òptims, cal considerar-les vulnerables. Aquestes serien les espècies de major interès de conservació.

En un segon terme, i amb una importància menor per a l'espai hi situaríem els tàxons rars, que caracteritzen els ambients frescals i humits, i que a les Gavarres es troben lluny dels indrets òptims per a l'espècie.

Entre els ambients i espècies identificats fins al moment, no s'ha diferenciat cap tàxon endèmic, d'excepcional raresa o en perill d'extinció, ni hàbitats greument amenaçats.

Alguns dels tàxons seleccionats, malgrat no ser exclusius de les Gavarres, són de gran interès a nivell de Catalunya, ja que les seves poblacions al massís representen dels millors exponents del principat ( Isoetes duriei , Genista linifolia , Adenocarpus telonensis , Helianthemun tuberaria ) així com els hàbitats que descriuen. A nivell de tàxons faunístics un cas comparable seria el de Gasterosteus g ymnurus, que troba en l'EIN de les Gavarres un dels espais protegits claus per a la seva conservació a Catalunya.

 

 
Descarregar en format pdf
 
   
Amb el finançament i col·laboració de:

Tornar a dalt

[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Activitats   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona) - Tlf.: 972 49 25 63